Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce przekroczy 31 mld zł w 2022 r.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Według prognoz PMR prezentowanych w najnowszym raporcie: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”, w ciągu najbliższych sześciu lat rynek prywatnych usług medycznych będzie rozwijał się w tempie ponad 7% średniorocznie (CAGR). Najszybciej rozwijającymi się segmentami będą ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne, ale bardzo dobre perspektywy rozwoju ma przed sobą również segment świadczeń płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta (fee-for-service, FFS).

 

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

W latach 2017-2022 średnioroczny wzrost rynku prywatnej opieki zdrowotnej (CAGR); tutaj rozumianego jako wydatki na usługi medyczne, również w formie ubezpieczeń i abonamentów, jak i wydatki na leki i parafarmaceutyki; będzie nieco niższy niż dynamika osiągnięta w poprzednim roku i wyniesie około 6%. Należy jednak zaznaczyć, że segmenty związane ze świadczeniem usług bezpośrednio pacjentom będą rozwijać się w szybszym tempie niż cały rynek (CAGR ponad 7%) aż do wartości ponad 31 mld zł w 2022 r. Wolniejszy wzrost całego rynku związany będzie ze słabszym tempem wzrostu wydatków pacjentów na leki i nieleki, które stanowią ponad połowę rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce. Wynika to m.in. z faktu, iż przeciętne ceny leków będą rosły wolniej niż ceny usług medycznych. Co związane jest z coraz większym nasyceniem rynku leków w porównaniu do rynku prywatnych usług medycznych oraz z dużą konkurencja, szczególnie w segmencie OTC.

Najszybsze tempo wzrostu rynku spodziewane jest w latach 2017-2018. Po oczekiwanym przyspieszeniu wzrostu PKB w 2017 r. (do około 3,8%) nastąpi spowolnienie, jednakże dynamika tego wskaźnika nadal będzie kształtowała się na poziomie około 3%. Co więcej, wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost dochodu rozporządzalnego istotnie przyczynią się do silnego wzrostu wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

Jednocześnie w horyzoncie prognozy spodziewane jest stopniowe spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się stopy bezrobocia, przez co tempo wzrostu wartości rynku również spowolni. Nie bez znaczenia pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Demografia wpływa również między innymi na spadek liczby osób zatrudnionych w horyzoncie prognozy. Jak wynika z naszego badania przeprowadzonego specjalnie na potrzeby raportu, pomimo mniejszych potrzeb zdrowotnych, osoby przed 50. rokiem życia częściej decydują się na płatne badania bądź konsultacje lekarskie niż osoby starsze, co w naszej opinii wiąże się z faktem większej siły nabywczej. Problemem rozwoju sieci prywatnych firm medycznych będzie niewystarczająca liczba personelu medycznego, co ograniczy rozwój rynku w perspektywie prognozy.

Uwzględniając jednak wartości bezwzględne, przyrost wartości rynku będzie kształtował się każdego roku na zbliżonym poziomie (prognozowany wzrost w zakresie 2,8-3,0 mld zł w latach 2017-2022). 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022