Nowelizacja Prawa farmaceutycznego przyspieszy wzrost rynku

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Według najnowszego raportu PMR „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” prognozy na lata 2017-2019 są nieco bardziej optymistyczne, niż zakładano około 2 lata temu. Wpływ na podwyższenie przewidywanej dynamiki sprzedaży na rynku aptecznym ma utrzymująca się kolejny raz wysoka liczba infekcji sezonowych, wysoki wzrost gospodarczy w 2017 r. oraz wejście w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego tzw. „Apteki dla aptekarza”.

Segment OTC motorem wzrostu rynku farmaceutycznego

W 2016 r., biorąc pod uwagę status rejestracyjny produktów, wzrost rynku aptecznego odbywał się przede wszystkim w segmencie OTC. Natomiast jeżeli chodzi o kanał dystrybucji, to miał on głównie miejsce w aptekach sieciowych, które mogą uzyskiwać u hurtowników lepsze warunki cenowe, posiadają też często lepsze lokalizacje i większe środki na marketing niż apteki indywidualne. Do wzrostu rynku OTC w ostatnich latach przyczynił się również znaczący wzrost infekcji, nowe wprowadzenia i switch Rx-OTC. W tym samym czasie sprzedaż leków na receptę, a szczególnie refundowanych, rosła bardziej umiarkowanie, ponieważ hamowana była przez politykę cenową państwa wymierzoną w obniżanie cen urzędowych.

W pierwszych miesiącach 2017 r. motorem wzrostu rynku były dalej produkty OTC, na których sprzedaż wpłynął dalszy wzrost infekcji.

„Apteka dla aptekarza” czynnikiem wzrostu rynku

W połowie roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne. W naszej opinii, w dalszej perspektywie (kilkuletniej) może ona wpłynąć na wzrost cen i wyższą dynamikę rynku. Rozwój sieci aptecznych, które przez swój rozmiar wywierają presje ceny oferowane przez hurtownie i producentów zostanie zahamowany, a pozycja aptek niezależnych, które zawsze są w stanie wynegocjować rabaty, nieco się poprawi.

Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne, po oczekiwanym przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w 2017 r. (do około 3,8%), w prognozowanym okresie nastąpi spowolnienie tempa wzrostu PKB, jednakże jego dynamika nadal będzie kształtowała się na poziomie około 3%. Wzrost napędzany będzie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych, wspieraną przez dobrą sytuację na rynku pracy, tj. niskie (i nadal spadające) bezrobocie oraz silnie rosnące płace. Przewidujemy również stopniowy wzrost inflacji, aż do zbliżenia się do celu inflacyjnego w roku 2019. Nie bez znaczenia w okresie prognozy pozostaje również czynnik demograficzny, a więc malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym oraz rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym.

Wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost dochodu rozporządzalnego (na który wpływa dodatkowo program Rodzina 500+) istotnie przyczynią się do wzrostu wartości rynku sprzedaży aptecznej leków. Jednocześnie w horyzoncie prognozy spodziewane jest stopniowe spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek liczby osób zatrudnionych.

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022